Dự án FastTypers.org

 Website: http://fasttypers.org/Login.aspx

Mức lương:

17.500 VNĐ/1000 captcha (<30.000 captcha/tuần)

18.500 VNĐ/1000 hình ảnh nhập đúng (>30.000 captcha tuần)

Thời gian thanh toán

Hàng tuần sau khi server chuyển sang tuần mới.


Bạn đăng ký tài khỏan tại http://captcha-vn.com/Register.aspx và vào phần quản lý tài khoản để nhận tài khoản làm việc.


HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC

Bước 1: Vào địa chỉ sauhttp://fasttypers.org/Login.aspx và đăng nhập bằng tài khoản được cấp tại captcha-vn.com. 

Bước 2: Click vào Work để bắt đầu làm việc.

Bước 3: Click vào "Earning Stat" để xem kết quả làm việc

Chú ý: Server fasttypers thường nhanh it nhất 2 lần trong ngày là khoảng 2h trưa, tối và sáng sớm. Mọi người cố gắng sắp xếp thời gian để làm việc hiệu quả hơn.

Summary

Ready for payment :

61,306,244 VNĐ

Pending payments :

0 VNĐ

Total payments :

7,253,566,059 VNĐ